کوه نوردی

کوه نوردی

اولین برنامه اردویی پدران و پسران با حضور دانش آموزان و پدران وهماکاران مدرسه در ارتفاعات کلک چال (پارک جمشیدیه) در روز پنجنبه 26 مهر برگزار شد.

حضور پرنشاط پدران به همراه فرزندان دراین اردو بر شادابی آن افزوده بود.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه