جلسه انجمن اولیا

جلسه انجمن اولیا 

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان بعد از برگزاری انتخابات در سطح مدرسه به منظور انتخاب رئیس و سایر اعضاء برگزار شد. در این صبحانه کاری مدیریت مدرسه به تشریح بخشی از فعالیت های انجام شده در سال تحصیلی جاری پرداخت و سپس اعضاء به اتفاق آراء سرکار خانم دکتر تبریزی را به عنوان ریاست محترم انجمن انتخاب نمودند.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه