جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی 

اولین جلسه اعضا شورای منتخب مدرسه برای انتخاب رئیس، نائب رئیس و منشی با حضور اعضا شورا، معاون اجرایی و مدیریت مدرسه برگزار شد. در این جلسه اعضا از بین سه کاندید مورد نظر جناب آقای پارسا اشتری  را به عنوان ریاست شورای دانش آموزی مدرسه انتخاب نمود و مقرر شد جلسات هفتگی با حضور اعضا شورا و معاون اجرایی برگزار شده و مصوبات آن هر هفته یکبار با تشکیل جلسه به اطلاع مدیر مدرسه برسد.

                                                            

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه