جلسه اول دانش افزایی

جلسه اول دانش افزایی 

اولین جلسه دانش افزایی (کوچینگ نوجوان) با حضور اولیا دبیرستان رشد دوره اول برگزار شد. در این جلسه تیم مشاوره با طرح مسائل مختلف در خصوص مشکلات پیش رو در حوزه ارتباطی با نوجوانان به ارائه راهکارهای عملی پرداختند و مقرر شد در جلسه آینده باخورد این راهکارها توسط اولیا به تیم مشاوره ارائه شود. 

استقبال اولیا از این جلسه و درخواست برای برگزاری زودتر جلسات بعدی از نکات قابل اهمیت این برنامه بود.

                                                                                 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه