کلاس کار و فن آوری

کلاس کار و فن آوری 

کلاس های کار و فن آوری مدرسه که به جای تشریح و کتابخوانی به ارائه تمرین های موثر در حوز های مختلف زندگی و هنری می پردازد جایگزین مناسبی برای کلاس های بیهوده و خسته کننده است.

کلاس هایی که در آن دانش آموزان به طور عملی با هنرها و مشاغل مختلف آشنا می شوند و علاقه و استعداد فرد را نیز آزمایش می کنند.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه